Grundlejerforeningens vedtægter


                                1. august 2013

Vedtægter
for
Lejerforeningen "Starreklinte Strand"


§ 1.


Foreningens navn er "Starreklinte Strand". Foreningens hjemsted er Starreklinte, Dragsholm Kommune.


§ 2.


Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes interesser og at løse opgaver til fælles gavn for medlemmerne i forbindelse med deres lejede grund og ejendom. Foreningen er upolitisk.


§ 3.


Ret til at være medlem af foreningen har enhver lejer af grunde, der er udparcelleret fra matrikelnummer 2 by af Starreklinte by, Vallekilde sogn. Medlemmerne er pligtige til at melde adresseforandring til kassereren, senest 14 dage efter flytning. Ved salg er medlemmerne pligtige til, inden 14 dage skriftligt, til kassereren, at meddele den nye lejers navn og adresse. Ved salg mister et medlem de af medlemskabet følgende rettigheder og har således ikke krav på andel i foreningens formue, medens den nye lejer indtræder i disse. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst tre måneders varsel. Som medlemmer kan optages ejere af grunde, der er udparcelleret fra matrikelnummer 2 by af Starreklinte by, Vallekilde sogn. Ved afstemninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning har disse medlemmer ikke stemmeret. I alle andre forhold har de samme rettigheder og pligter i foreningen som lejere af grunde.


§ 4.


Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse ansættes på hvert års ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag til budget, omfattende overslag til foreningens udgifter til anlæg, vedligeholdelse samt administration for det kommende år. Kontingent betales årligt med forfaldsdag den 5. oktober. Ved restance svares en morarente på 2 % for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Restance med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger behørigt er betalt. Ved salg hæfter den nye lejer for eventuelle restancer fra den tidligere lejers tid. Eventuel refusion ved salg, er foreningen uvedkommende.


§ 5.


Det påhviler parcellejeren, at renholde grundarealet, samt at renholde de udfor parcellen eksisterende veje og stier til disses midte. Arbejde på områdets fælles faciliteter udføres i videst muligt omfang på frivillig ulønnet basis af foreningens medlemmer. Hvis et medlem i forbindelse med byggeri eller om - og tilbygning samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster foreningens veje eller fællesarealer, så der opstår skader, er medlemmet forpligtiget til at genetablere veje og fællesarealer, så de fremstår som forud for skadernes opstående. Generalforsamlingen fastsætter ordensregler for medlemmernes pligter. Det til enhver tid gældende ordensreglement skal overholdes.


§ 6.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen,
således at generalforsamlingen vælger foreningens formand og kasserer. Formanden er på valg i lige årstal og kassereren i ulige årstal. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, en af hver ved hver generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand og sekretær.


§ 7.


For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den af bestyrelsen ved nærværende vedtægt givne
bemyndigelse eller i henhold til særlige bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter foreningen.


§ 8.


Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og udarbejder et referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, herunder assistance til advokat, landinspektør, vedligeholdelse af veje m. v. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, med generalforsamlingens tiltrædelse tillægges et bestyrelsesmedlem et mindre honorar.


§ 9.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem
forlanger det. Formanden eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori der er valgt. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans
afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg,
skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.


§ 10.


Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler regelmæssige faste udgifter. Andre udgifter
udbetales af kassereren efter anerkendelse af formanden eller næstformanden eller den fungerende formand.
Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører et af bestyrelsen godkendt kasseregnskab samt medlemsfortegnelse. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller giro. Kontoen skal være klausuleret således, at kun kassereren, formanden eller næstformanden kan hæve på kontoen. Den kontante kassebeholdning holdes på et minimum. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. maj.


§ 11.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal
medlemmer, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år den første lørdag i juli. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til hvert enkelt medlem, under den til foreningen meddelte adresse samt ved opslag på opslagstavle på området. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.


§ 12.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når
mindst en trediedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som med
den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med
begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet
til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling, som herefter skal
afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen.


§ 13.


For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger, skal
skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 30 dage inden den pågældende generalforsamling, dog at forslag
vedrørende ændring af foreningens vedtægter skal være foreningens bestyrelse i hænde senest den 15.
marts.


§ 14.


Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved
håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når en sjettedel af de tilstædeværende medlemmer
kræver skriftlig afstemning. Ved afstemning har lejere af hver parcel én stemme. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutning tages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to trediedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.


§ 15.


De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i et mødereferat, der
underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Herefter udsendes referat til
medlemmerne.


§ 16.


Foreningen kan kun opløses efter beslutning på en generalforsamling, og en sådan beslutning må vedtages
af mindst totrediedel af foreningens medlemmer. Sammen med beslutningen træffer generalforsamlingen
bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.Foranstående vedtægter for lejerforeningen "Starreklinte Strand" er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. januar 1974 med ændringer den 21. maj 1989, den 4. juli 1992, 4. august 2001, 26. juli 2003 og 17. august 2013.
Flemming Hartøft
formand

Torben Schröder

næstformandJens Adel Hansen
kasserer
Troels Pedersen 

sekretærrgen Frølich Hansen

bestyrelsesmedlem